top

 

 

Kognitiv terapi

 

Trikotillomani

Ordet trikotillomani kommer af de 3 græske ord Thrix (hår), tillain (at trække) og mani (vanvid). Trikoitillomani henviser således til manisk udtrækning af hår.

Trikotillomani falder lidelsen ind under kategorien Vane- og impulshandlinger, der karaktiseres ved 'gentagne handlinger, der er uden fornuftsmæssig begrundelse og kontrol, og som almindeligvis er til skade for vedkommende selv'. Trikotillomani beskrives endvidere som hårudplukning med en forudgående stigende spændingstilstand, efterfulgt af lettelse/tilfredsstillelse efter hårudtrækningen. Desuden skal lidelsen ikke kunne forklares med andre fysiske eller psykiske sygdomme. Undersøgelser viser, at trikotillomani forkommer i 1-3% af befolkningen. Slækkes der på de diagnostiske kriterier, skønner man at helt op til 10% af befolkningen har adfærd, der ligger meget tæt op af trikotillomani.

En del mennesker med trikotillomani kan opleve at hårudtrækningen sker ubevidst og automatisk.

Hårudtrækning hos mennesker med trikotillomani kan i sagens natur ske alle steder med hårvækst. Oftest sker det dog fra hovedbunden, øjenvipper, øjenbryn og kønsdele. Valg af udtrækningssted kan påvirkes af den skam, der knytter sig til trikotillomani. Således kan 'skjulte' steder, som eks. armhullerne, også være udtrækningssted. Trikotillomani kan som ved andre lidelser forkomme med forskellig styrke, og kan således være alt fra diskret øjenbrynplukning når man ser fjernsyn, til massiv hårudtrækning fra hovedbunde med hel eller delvis skaldethed til følge. Efterbehandlingen af det udtrukkede hår kan også vise sig forskelligartet og indbefatte alt fra bortkastning, grundig undersøgen af hår og hårrødder, en 'legen' med håret (eks. med fingerne eller i munden) til spisning af det udtrukkede hår.

 

Trikotillomani og OCD

Trikotillomani omtales ofte som en bestemt type OCD (tvangslidelser). I litteraturen skelnes der mellem bevidst om ubevidst udtrækning. Omkring 25% menes overvejende at trække hår ud bevidst. Når man bevidst trækker hår ud, vil man formentlig have større gavn af medicin som også hjælper mod OCD. Sammenhængen mellem bevidst og ubevidst trikotillomani er dog mere kompliceret end som så, da en del mennesker starter med at trække hår ud uden at tænke over det, og sidenhen bliver mere bevidste om det.

 

Er der én bestemt årsag til Trikotillomani?

Så vidt man ved, findes der ikke én bestemt årsag til trikotillomani.Trikotillomani menes til dels at kunne skyldes genetisk disponering såvel som stressfaktorer. Det er dog svært, at svare entydigt på årsagssammenhænge ift. trikotillomani, da der uden tvivl er flere faktorer, der spiller en rolle. Trikotillomani er desuden en relativ 'ung' lidelse ift. saglig klinisk forskning. Der vil således uden tvivl komme megen forskning til der vil kunne belyse årsagerne bedre.

 

Konsekvenser af trikotillomani

At vide, at man trækker hår ud. At trække hår ud. At have bare pletter fordi man har trukket sine hår ud. Det er ikke svært, at forstille sig, at trikotillomani kan have vidtrækkende og alvorlige konsekvenser for personen med lidelsen. Skam, ensomhed, isolation, frustration og en oplevelse af, at være udenfor og udstødt er almindelige træk hos personer med trikotillomani. Ift. almindelig færden i dagligdagen, kan lidelsen opleves som hæmsko ift. at færdes mange steder (eks. ifb. med sport).

Trikotillomani optræder ofte samtidig med andre psykiske vanskeligheder. De mest hyppige vanseligheder er depression, lavt selvværd, vanskelighed med intimitet, socialfobi, generaliseret angst, spiseforstyrrelse og misbrugsproblemer. I det hele taget kan lidelsen medfører, at man oplever sig ekstremt marginaliseret, med en lang række familiemæssige, sociale, arbejdsmæssige og psykiske konsekvenser til følge. Trikotillomani giver ofte anledning til, at den ramte må tage forskellige udseendesmæssige forholdsregler i form af brug af paryk, hat, speciel make-up etc.

Trikotillomani kan desuden have en lang række helbredsmæssig konsekvenser såsom hudproblemer, infektion og betændelse, ardannelse, hudirritation, muskel- og ledsmerter, fejlernæring som del af indtagelse af hår samt mave- og spiserørsproblemer.

 

Behandling af trikotillomani

Den bedst dokumenterede behandling af trikotillomani er ved hjælp af kognitiv (adfærds)terapi. Kognitiv terapi kan dog ikke stå alene i behandlingen af Trikotillomani, men bør kombineres med hhv. Acceptance og Commitment Therapy (ACT) samt Habit Reversal Training (HRT).

Kognitiv terapi retter traditionelt fokus mod tanker og den adfærd som knytter sig til tankerne. Kognitiv terapi er en samarbejdsorienteret og velstruktureret terapiform, der fokuserer på her-og-nu frem for en fjern (og til tider mindre relevant) fortid derofte kun spiller en begrænset rolle ift. den lidelse som søges behandlet. Kognitiv terapi er den psykologiske metode, der er bedst underbygget ift. behandling af bl.a. depression, OCD og angst.

ACT er den engelske forkortelse for Acceptance and Commitment Therapy - på dansk accept og forpligtelsesterapi. Overordnet sigter denne terapiform mod at tydeliggøre livets større mål og måder at leve efter disse mål til trods for ubehag og smerte. ACT sigter således mod, at man kan stræbe mod sine mål til trods for det ubehag som knytter sig til livet. Med ACT arbejder man med, at se de uhensigtsmæssige vaner og tendenser man har tilegnet sig, og gennem terapien ændre disse. ACT har relevans som terapiform ift. trikotillomani ved, at lidelsen bl.a. opretholdes af den lettelse som ligger i det at trække hår ud. Trikotillomani kan således blive en måde, hvormed man på uhensigtsmæssig vis håndterer ked-af-det-hed, stress, vrede, angst, konflikter ift. andre etc. Det er vigtigt at notere sig, at trikotillomani ikke en lidelse man 'bare kan holde op med'. At håndtere trikotillomani kræver både tålmodighed, forståelse, viden og den rette metode til at hjælpe personen med trikotillomani. Med ACT styrker man den kognitive terapi med at gøre værdier og hindringer mere tydelige mhp. at rum til forståelse og retning til den forandring, man ønsker ift. trikotillomanien.

HRT er forkortelsen for Habit Reversal Training, og kan oversættes til noget i retning af vaneomvendings træning. HRT er en metode, hvormed man analyserer den adfærd som knytter sig til trikotillomanien, og herefter arbejde med at ændre og erstatte adfærden med en mere rimelig adfærd kombineret med afspænding og opmuntring. HRT er en fleksibel metode, der adresserer trikotillomanien på en måde, så den tilpasses den enkeltes behov og ressourcer.

Trikotillomani er en lidelse, der er svær at leve med. Trikotillomani kan dog behandles - også selv om man har haft den i mange år. Et vigtigt omdrejningspunkt for behandlingen af personer med trikotillomani, er en vedholdenhed ift. personens værdier samt en standhaftighed hvad angår at skabe en større afstand til trikotillomanien. Målet for behandling er netop en større frihedsgrad således, at trangen til at trække hår ud kan blive mindre dominerende og påtrængende.